Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Branchevereniging VHG zijn tot stand gekomen in overleg met de

Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de SociaalEconomische Raad en treden in werking per 1 januari 2016.

Inhoud


ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-,

 ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens

 hem of voor zijn rekening optreedt en die lid is van Branchevereniging VHG en die de

 navolgende genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg

 en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van

 benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van

 adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van

 deze werkzaamheden.

Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven,

 te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen;

 Zand, grond, teelaarde en compost;

Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of

 beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst aangaat met ondernemer.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die

tussen ondernemer en consument worden gesloten.


ARTIKEL 3 – HET AANBOD

1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich

op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en

heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer

aan de consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.

2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3. De ondernemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30

dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te

verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer

verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van

het aanbod door de consument mogelijk te maken.

5. Het aanbod vermeldt wanneer de ondernemer met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek

mogelijke indicatie van het moment van oplevering.

6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die de ondernemer

voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de

ondernemer de werkzaamheden verricht, inclusief btw.

b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren

inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan

op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het

noemen van een richtprijs.

 Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de

tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. De ondernemer brengt aan de consument het totaal

aantal uren in rekening dat de ondernemer voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van

de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene

Voorwaarden.

9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom

voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument

dient deze op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de

ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten

berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen

zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet

aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen

en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan

de ondernemer terug sturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.

11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de vooraf aan hem

bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer in geval de consument

de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht

geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.

12. De ondernemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument op grond van dit artikel

voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen

in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding

geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer

onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.

2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte uit.

3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat

de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt

begonnen.

4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen,

offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren

omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende

informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.

6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan

bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor

de mogelijke gevolgen van die schade.


ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van

maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting

van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor)

een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar

geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De consument kan

een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is

aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één

maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen

duur verzetten.

2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst na ommekomst

van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van

minimaal één maand, waarna de ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de

overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de

artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN 

1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De ondernemer mag

tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de consument. De ondernemer

mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de

overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet

binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst

te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment

waarop de consument aan de ondernemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van

de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd

werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk

beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren

schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De ondernemer voert deze werkzaamheden pas na

akkoord van de consument uit.

4. In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk

kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft

gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak

uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument.

De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden,

schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de

werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande

dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.


ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen,

overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een

kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of

verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en

afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

2. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en

door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is

van aan de ondernemer niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht.

Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of

terreinomstandigheden.

3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt de ondernemer

de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede

maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg

van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek

aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het

geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als

gevolg van deze gebreken.


ARTIKEL 9 – OPSCHORTING

1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden

opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door overmacht zijn verplichtingen niet kan

nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in

dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de

ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn

verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren. De

consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR DE LEDEN VHG

BRANCHEVERENIGING VOOR ONDERNEMERS IN HET GROEN

Algemene voorwaarden tot stand

gekomen in overleg met

Consumentenbond

Overlegkader SER Coördinatiegroep

Zelfreguleringoverleg

betreffen. De ondernemer is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming),

welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de

overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan

worden.

2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de

werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende

werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of

tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument

recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden

voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor

bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de

hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90

dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op

met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.


ARTIKEL 10 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De ondernemer draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of

reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien

worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. De ondernemer kan onvoorziene

milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij

de consument in rekening brengen.


ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers

van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In

geval van contante betalingen door de consument verstrekt de ondernemer steeds een kwitantie.


ARTIKEL 12 – DE BETALING

1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van

een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de consument

in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene

voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.

3. De consument moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders

is overeengekomen.

4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de

percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van de

ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk

toe worden gemachtigd.

6. Bij koop mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs

verplichten.


ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de

betalingsdatum stuurt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de

consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering.

Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.

2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de

ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is

gelijk aan de wettelijke rente.

3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd

opschorten.

4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving

op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.


ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet

in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven eigendom van de ondernemer, zolang de

consument deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.

2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of

zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak,

respectievelijk de gevormde zaak aan de ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen

de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het

geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden

gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op

eerste verzoek van de ondernemer te (doen) vestigen.


ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de

ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene

of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze

voortgezet. In dat geval moet de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom,

verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij

regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de

onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de

consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van

toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft

ingediend.


ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan

gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan

een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.

2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade

(hadden) kunnen voorkomen of beperken.

3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan

door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis

vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan

aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst

kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer

sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor

bedrijven of beroepen.

4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de

ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe

heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij

de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen,

dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.

6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de consument

toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of 

teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking

van de grond, bodem of teelaarde.

8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan

de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.


ARTIKEL 17 – KLACHTEN

1. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk

mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek

heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen

twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer

en consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele

zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de

rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.

2. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet

mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan de consument weten, en geeft hij een termijn

aan, waarbinnen de consument wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het

recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten

onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking.

3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de

consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging

van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen. 

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.


ARTIKEL 18 – GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten

met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door

de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen,

Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn

klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop

de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te

bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan

deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie,

moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De

ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal

achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende

reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van

bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is

een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen

kennis te nemen.


ARTIKEL 19 – NAKOMINGSGARANTIE

1. Stichting Garantiefonds Groen staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de

Geschillencommissie door de leden van Branchevereniging VHG, tenzij het lid van Branchevereniging VHG

besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor

te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is

gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van

€ 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument

uitgekeerd, onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de

nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag

cedeert aan de Stichting Garantiefonds Groen. Voor het meerdere heeft de Stichting Garantiefonds Groen

een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat het lid van Branchevereniging VHG het bindend

advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering

voor het meerdere eveneens aan de Stichting Garantiefonds Groen over te dragen waarna deze organisatie

op naam en kosten van de Stichting Garantiefonds Groen de betaling daarvan in rechte zal vragen ter

voldoening aan de consument.

2. Stichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het

in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele

innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en

eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

• Aan het lid is surseance van betaling verleend.

• Het lid is failliet verklaard.

• De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de

bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting

Garantiefonds Groen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.


ARTIKEL 20 – AFWIJKING

Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel

elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.


ARTIKEL 21 – WIJZIGING

Branchevereniging VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.


ARTIKEL 22 – SLOTBEPALING

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de Ledenraad van Branchevereniging VHG en

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.

2. Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden is tot stand gekomen in overleg met de Stichting Garantiefonds